ارسال پیام برای دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ

دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ

بازدید:١٠ | ا

مجموعه جداساز زرده و سفیده تخم مرغ

جداسازی سریع، دقیق و بهداشتی

لینک اطلاعات : http://keyhan-machine.com/page.php?ID=72

شماره های تماس :
02166818206
02166784187
09025336539تهران, تهران, شادآباد ، خیابان 17 شهریور ، پ 405

دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
1 / 3
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
2 / 3
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
3 / 3
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم مرغ
http://keyhan-machine.com/page.php?