ارسال پیام برای پنج تفاوت رهبر و مدیر

پنج تفاوت رهبر و مدیر

بازدید:٧ | ا

موضوع تفاوت رهبر و مدیر یک سوال کلاسیک است. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که این دو چه تقاوتی دارند و چگونه می توان از جایگاه یک مدیر به جایگاه یک رهبر ارتقا یافت. قبل بررسی این موضوع توجه به این نکته مهم است:  اینکه بدانیم که وقتی راجع مدیر یا رهبر صحبت می کنیم به دو نفر جداگانه خاص اشاره نداریم، بلکه خیلی ها همزمان هم مدیر هستند و هم رهبر هستند.

پنج تفاوت اصلی رهبر و مدیر:
1-منشا قدرت
مدیریت به معنای استفاده از قدرت رسمی سازمان یا موسسه و انجام کارها با کمک و از طریق دیگران می باشد، درحالیکه رهبری به معنای نفوذ در دل دیگران و جلب حمایت و همکاری افراد برای کسب یک هدف ارزشمند است و رهبر قدرت خودش را از مقبولیت و محبوبیت میان دیگران بدست می آورد.

2-مدیریت وضع موجود یا ایجاد تغییر و تحول
معمولا مدیر به دنبال تغییر وضع موجود نیست بلکه بهره برداری بهینه از آنچه که وجود دارد مدنظرش است. ولی کار رهبران ایجاد تغییر و تحول در شرایط موجود است.

3-منطق یا احساس
هدایت رهبر عمدتا با استفاده از هیجان و احساس پیروان در جهت تهییج آنها برای کسب اهداف بزرگ است. به همین دلیل است که رهبر می تواند با بهره گیری از  شور و هیجان و اشتیاق دیگران آنها را برای تغییرات بزرگ هدایت کند. در حالیکه مدیریت امری منطقی و مبتنی بر وظایف و اصولی خاص است و مدیر کار خود را بیشتر از طریق منطق جلو می برد.

4-توجه به چرایی و چگونگی انجام کارها
مدیر عمدتا دیگران را جهت چگونگی انجام کارها و زمان و روش صحیح انجام کارها راهنمایی می کند ولی رهبران بیشتر می پرسند چرا؟  رهبران بزرگ چرایی کارها و اهداف بزرگ را توضیح می دهند و وقتی دیگران چرایی یک کار را درک کنند و قبول کنند که آن کار درست است و باید انجام شود آنگاه روش چگونگی انجام کار را حتی اگر خیلی دشوار باشد پیدا می کنند.

5-انسان گرایی و تاکید بر تعهد به جای کنترل
واقعیت این است که مدیران عمدتا بر کنترل شرایط و دیگران تمرکز دارند، درحالیکه رهبران به توانمند سازی و جلب مشارکت و تعهد نیروی انسانی توجه بیشتری می کنند.

منبع :کانال آکادمی مدیریت 
 


اصفهان, اصفهان, اصفهان

1 / 1
پنج تفاوت رهبر و مدیر