www.sanat.ir
1 / 2
کیت آنتی ژن 2ME
کیت آنتی ژن 2ME
کیت آنتی ژن 2ME
22 ساعت قبل آنلاین شد

کیت آنتی ژن 2ME

بازدید:٢۶۴ | ا
مشخصات و ویژگی ها

کیت آنتی ژن 2ME

کیت آنتی ژن 2ME
کیت آنتی ژن 2ME مانند کیت ویدال از تستهای تشخیص بروسلولزیا تب مالت است
ازاین کیتها جهت تشخیص آنتی بادیIGG ضدبروسلادرآزمایش 2ME Wright Test می توان استفاده نمود
این آزمایش پس از مثبت شدن آزمایش رایت انجام میگیردو کاربردآن در تشخیص افتراقی بروسلولزحادمی باشد که کشت خون آنها منفی گزارش شده و تیتر آگلوتینین اختصاصی بروسلا در سرم خون آنها نیز پایین می باشد
کیت آنتی ژن رابایددردمای 2تا8درجه سانتیگرادنگهداری کنید
روش انجام تست آنتی ژن :
قبل از مصرف و شروع آزمایش معرفها و کنترل های آن را به دمای محیط برسانید
درزمان مصرف آنتی ژن رایت لوله ای را بخوبی تکان داده تا هموژن شود
ازتعدادنه لوله آزمایش مقدار1میلی لیتربافر2ME ریخته و100میکرولیتر ازآنرابردارید و به جای آن 100میکرولیترسرم بریزید
به سایرلوله ها مقدار نیم میلی لیتر بافر2MEبریزید
مقدارنیم میلی لیتراز لوله اول رابرداشته و به لوله دوم اضافه کنیدوپس ازمخلوط کردن نیم میلی لیتر آنرا به سومین لوله آزمایش اضافه کنید و همین کارراتاآخرین لوله ادامه دهید
به تمامی لوله های آزمایش سرولوژی مقدارنیم میلی لیتر آنتی ژن 2MEاضافه کنید
برای تهیه شاهدمنفی نیزنیم میلی لیتر آنتی ژن رقیق شده یا آماده مصرف رادریک لوله ریخته و نیم میلی لیتر بافر2ME به آن اضافه میکنیم
برای تهیه شاهدمثبت نیز نیم میلی لیترسرم مثبت رقیق شده را به نیم میلی لیتربافر2ME اضافه میکنیم
تمامی لوله های آزمایش سرولوژی را به مدت زمان 24ساعت دردمای 37درجه در داخل انکوباتور قرارمی دهیم وسپس ازنظرآلگلوتینه موردبررسی قرارمی دهیم

این آزمایش بعدازمثبت شدن آزمایش رایت انجام میگیردتابتوانیم کلاس آنتی بادی راتشخیص دهیم
علاوه براین با انجام این نوع آزمایش می توانیم نوع آنتی بیوتیک مناسب رادردرمان بیمار تشخیص دهیم
اگر سرم بیمار قدرت آگلوتیناسیون خود را پس از مجاورت با 2ME از دست بدهد، نشاندهنده این است که آگلوتیناسیون موجود IgM بوده است ولی اگر قدرت آگلوتینین1gG می باشد و تیتر بدست آمده همان تیتر 1gG می باشد.
 

کیت آنتی ژن 2ME
کیت آنتی ژن 2ME

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

عضویت در صنعت