www.sanat.ir/rashidcap

درب شیشه رشید

تولیدکننده درب فلزی شیشه های جار (مرباجات، ترشیجات، ...) و تشتک

معرفی درب شیشه رشید:
تولیدکننده درب فلزی شیشه های جار (مرباجات، ترشیجات، ...) و تشتک نوشابه... بیشتر

معرفی درب شیشه رشید

  • درب شیشه رشید
  • تلفن: 04132466033
  • آدرس: تبریز، کیلومتر 20 جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 4، پلاک 62

تولیدکننده درب فلزی شیشه های جار (مرباجات، ترشیجات، ...) و تشتک نوشابه