www.sanat.ir/seentra

بانک اطلاعاتی صنایع ایران

بانک اطلاعاتی صنایع,موتور جستجوی صنعتی,سایت تبلیغاتی,تجارت الکتر

معرفی بانک اطلاعاتی صنایع ایران:
رایگان: اﻋﻄﺎء ﭘﻨﻞ و ﻓﻀﺎي ﮐﺎرﺑﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐـﺎرﺑﺮان (ﺣﺘـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ راﯾﮕـﺎن وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ) رایگان :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ (پیام مدیر عامل و توضیح در مورد زمینه کاری شرکت) رایگان :معرفی محصولات شرکت همراه باتصاویر بدون محدودیت حجم و تعداد VIP: برگزاری قرعه کشی (شرکت در همایش های بین الملل) VIP :امکان استفاده از کارت vip و تخفيف ویژه براي کليه پ... بیشتر

معرفی بانک اطلاعاتی صنایع ایران

  • بانک اطلاعاتی صنایع ایران
  • تلفن: 01142271111
  • آدرس: مازندران- قائم شهر- خ تهران -البرز66

رایگان: اﻋﻄﺎء ﭘﻨﻞ و ﻓﻀﺎي ﮐﺎرﺑﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐـﺎرﺑﺮان (ﺣﺘـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ راﯾﮕـﺎن وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ)

رایگان :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ (پیام مدیر عامل و توضیح در مورد زمینه کاری شرکت)

رایگان :معرفی محصولات شرکت همراه باتصاویر بدون محدودیت حجم و تعداد

VIP: برگزاری قرعه کشی (شرکت در همایش های بین الملل)

VIP :امکان استفاده از کارت vip و تخفيف ویژه براي کليه پروازهاي هوايي و تورهاي مسافرتي

رایگان: اعلام نتایج بورس روز ایران و جهان

رایگان: اعلام تعرفه های گمرکی ایران جهت صادرات و واردات

رایگان: اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

VIP:شرکت در نمايشگاه ها براي کاربران و اعضاي فعال سايت

VVIP: شرکت در نمايشگاه ها به جاي شرکت ها با نيروي متخصص خودشان

VIP :ﻣﺸﺎوره و ﻃﺮاﺣﯽ رایگان وب ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

VIP :مشاوره رایگان برای کسب و کار بهتر با اساتید مطرح کشور

VIP :تخفيف ويژه عکسبرداري سه بعدي از يک محصول خاص در زواياي مختلف و تور مجازي از ( کارخانه، محيط کار،

خط توليد، آزمايشگاه و......)به عنوان مثال دانشگاه صنعتي شريف

رایگان: معرفی بازرگانان و تجار ایرانی و بین المللی با توجه به حوزه فعالیت اعضا سایت به منظور صادرات و واردات

رایگان :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ

رایگان: اطلاع رسانی از آخرین تغییرات در خدمات بانکی

رایگان :بخش آﻣــﻮزشی ( اراﺋــﻪ ﻓــﯿﻠﻢ ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻫﻤﺎﯾﺸــﺎت ﻣﻬــﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔــﺬار از ﺑﺰرﮔــﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬــﺎن )