پالت تراک پردیس لیفت

بازدید:١۶۵٠ | ا

پالت تراک برقی دارای جایگاه حمل نفر، 2 تن، طول شاخک 115 سانتی متر، عرض شاخک 54 سانتی متر، مدل EOS Lift پردیس لیفت T20
پالت تراک پردیس لیفت,پالت تراک EOS Lift,پالت تراک 2 تن,

پالت تراک پردیس لیفت