ارسال پیام برای پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی

پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی

بازدید:۴۵٨۴ | ا

به کمک این پایه می توان رگه دوزی با فاصله 5 تا 11 میلی متر ایجاد کرد.
1- پایه را نصب کنید
2- سوزن دو قلو را نصب کنید
3- اولین رگه بدوزید
4- رگه های بعدی را نسبت به فواصلی که انتخاب می کنید داخل شیارهای
کناری قرار داده تا رگه ها یکنواخت و موازی دوخته شوند.
از رگه دوزی جهت تزئینات روی لباس استفاده می شود.

چرخ خیاطی,پایه با DFT,رگه دوزی,کاچیران

1 / 1
پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid