ارسال پیام برای فروش دستگاه های حضور و غیاب

فروش دستگاه های حضور و غیاب

بازدید:۴٩ | ا


فروش , نصب و راه اندازی دستگاه های حضور و غیاب , اتوماسیون جامع باشگاهی , مدارس , رستورانها , غیره
لیست خدمات ارایه شده
سامانه جامع مدیریت باشگاهی
سیستم حضور و غیاب
اتوماسیون پارکینگ
قفل های هوشمند
گیت کنترل تردد
سامانه مدیریت جامع مدارس
سامانه مدیریت تریا
اتوماسیون اداری و صنعتی
( فروش دستگاه های حضور و غیاب )

1 / 1
فروش دستگاه های حضور و غیاب