ارسال پیام برای معرفی سرمته‌ای ها

معرفی سرمته‌ای ها

بازدید:۴ | ا

معرفی سرمته‌ای ها
در میان پیچ‌های مختلف با کاربردهای متفاوت عمده از پیچ‌ها جود دارند که کاربرد آنها از کردن صفحه های ضخیم فلزی مثل ورق های شیروانی و ایرانیت های فلزی و دیگر اجسام فلزی و ایجاد اتصال بین آنها است. علت اینکه این پیچ‌ها می‌توانند ورقه‌های سخت را باز کنند شاید همان سر پیچ آنها که به شکل مته است باشد.

https://virgool.io/@jahanpich/%D8%A