www.sanat.ir

:: ایمنی اجزای سازه ای و غیرسازه ای ::


 

 
 
 

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت شرکت وﺳﺘﺎورس در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی ﻣﺜﻞ اﯾﺮان، ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺮب زﯾﺎدی ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد اﻣﺎ ﺗﮑﺮار زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  6 رﯾﺸﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺎوم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﮔﺮدد.

ﺗﯿﻢ وﺳﺘﺎورس ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﻌﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

چرا انکرهای تأییدیه دار؟

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﺟﺮا و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﯿﺖ، وال ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮع اﻧﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮآوازه اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺷﺮق آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ وال ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺘﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد، ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ1399  ﺑﻨﺪ 2-1-8-18-9  ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 
 
 

 

اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی MTH

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮی MTH  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ETA  اروﭘﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ MFPA ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رول ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺮی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎرﺑﺮی و دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

 

 

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺟﺮای ژاﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻨﯽ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺮاﺣﯽ) ﺑﺎ روش ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺘﻦ رﯾﺰی و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺘﻦ و ﻧﺼﺐ ﭘﻠﯿﺖ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ آن، از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﻪ آزاد ﺑﺘﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی وارده را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

 
 
 

 

 

 

اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮی MOPUR3

اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﺳﺮی Mopur3  ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﭘﯿﭻ ﻣﺘﺮی (راد) و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺘﻦ ﺗﺮﮐﺪار و ﻏﯿﺮ ﺗﺮﮐﺪار در رده ﻫﺎی C20-25  ﺗﺎ C50-60  و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺴﺐ اﯾﻨﺪﮐﺲ Mopur3 ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺪل اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﻬﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺮزه ﺧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ای و ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﻧﮑﺮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ (Leadership in Energy and Environmental) Design LEED V4.1  را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎء ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ WRAS ) ﺗﺎﯾﯿﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ(  ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺒﻊ آب و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ به شما می دهد.

 

 


دیگر مطالب ویژه

تشخیص کولر گازی گری اصل و تقلبی نیازمندی‌ها و نکات مهم برای استخدام شدن به‌عنوان نیروی حراست پرمصرف ترین لوازم شیشه ای آزمایشگاهی کدامند؟ +۳ کاربرد اصلی آنها نوار نقاله در ایران بصورت تخصصی تولید میشود! بولت صنعت، پخش عمده پیچ و مهره در تهران آشنایی با انواع تسمه صنعتی بررسی تاثیر هارمونیک بر عملکرد کلید ACB معرفی محصولات شرکت سینی کابل نوسان دریچه کولر درپوش دار چیست؟ راه حل طراحی کابینت آشپزخانه شیک برای فضاهای کوچک جدول وزن قالب فلزی بتن ۱۴۰۳ اجرای همزمان عایق و رنگ نمای ساختمان معرفی شیر پروانه ای و بررسی 8 مزیت کاربردی آن در صنعت با این کار فروشت را چند برابر کن پنج اشتباه رایج در هنگام خرید میلگرد بوستر پمپ چیست ؟ انواع گرماژهای کاغذ را بشناسید! اینورتر چیست؟ | کاربرد، طرز کار و انواع آن | به همراه مثال در هنگام خرید تجهیزات آتش نشانی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ معرفی انواع قیچی برش میلگرد تامین حقوق و منافع افراد و شرکت‌های درگیر در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی بهترین روش های تولید پیچ و مهره در ایران چیست؟ تفاوت فرش ماشینی و دستباف چیست؟ (راهنمای جامع) درباره فیتینگ های لوله کشی بیشتر بدانید معرفی یکی از بهترین تولیدکنندگان پارتیشن اداری در ایران بهترین انتخاب بین 100 تا 300 کاوا در بازار ایران چه دیزل ژنراتوری است؟ نهال آلبالو پیوندی مدل‌های کابینت زیر سینک جدید، مدرن و کاربردی برای هر نوع آشپزخانه آموزش چسباندن سرامیک روی موزاییک با چسب و ملات {مزایا و معایب} هزینه‌های بازسازی خانه معرفی انواع جنس کارت ویزیت + راهنمای انتخاب جنس کارت ویزیت مناسب معرفی محصولات کارخانه رنگ اطلس فام سهند از افتخارات صنعت ایران حلوا ارده یکی از شیرینی های سنتی و محبوب کاربرد ویبراتور صنعتی در تولید بتن پروژه های ساختمانی 9 تا از مهم ترین خرابی های ماشین ظرفشویی ال جی + نحوه رفع احداث سردخانه چقدر هزینه دارد؟ چرا یخچال فریزر امرسان برفک می زند؟ (راه حل) راهنمای کامل رفع خطا های دستگاه کارتخوان و ساده ترین راه حل رفع خطا بهترین نرم افزار حسابداری در ایران تجهیزات برودتی طبخ نوین | یخساز صنعتی + یخساز قالبی + یخساز حبه ای + یخساز راهنمای جامع سفر به لس آنجلس متیل استات یک ماده کلیدی در صنعت تابلو برق دیزل ژنراتور چیست و چه نکاتی در زمان خرید باید به آن توجه کنیم؟ آشنایی با خدمات شرکت های باربری طرز کار دستگاه میوه خشک کن صنعتی راهنمای خرید الکتروموتور قیمت پارکت و کفپوش و لمینت با نصب متری چقدر است؟ انجماد سریع بهترین متریال برای سیستم لوله‌کشی استخر روش های افزایش طول عمر لاستیک

لیست کامل