اسپیرومتر

اسپیرومتر یا دَم‌سنج دستگاهی است برای اندازه‌گیری حجم هوای دم و بازدم با استفاده از این دستگاه تنفس می توان اندازه اکسیژن موجود در هوای محیط و انتشار آن به سلولهای بدن برای انجام فعالیت‌های سوخت‌وساز بدن و همچنین دفع دی‌اکسیدکربن حاصل از سوخت‌وساز بدن را اندازه گیری کرد و اعضای اصلی این دستگاه ریه ها هستند.


مشاهده نمایید: شرکت های اسپیرومتر