قیمت طلا امروز سه شنبه 10 مهر 97

قیمت طلا امروز سه شنبه 10 مهر 97

قیمت: ١,٨۴۵,٠٠٠ تومان
صنعت
اصفهان، اصفهان
قیمت طلا امروز یکشنبه 8 مهر 97

قیمت طلا امروز یکشنبه 8 مهر 97

قیمت: ۴٩۵,٢١٠ تومان
صنعت
اصفهان، اصفهان
قیمت طلا امروز سه شنبه 30 مرداد 97

قیمت طلا امروز سه شنبه 30 مرداد 97

قیمت: ٣٨٨,۴٧٠ تومان
صنعت
اصفهان، اصفهان