کولر گازی

کولر گازی، دستگاه تهویه ای است که به کمک سیکل تبرید تراکمی، گرما را از محیط داخل گرفته و آن را در محیط خارج دفع می‌کند. بعضی از این کولرهای گازی دارای امکانات بیشتری می باشند بدین ترتیب که می توانند این عملیات را معکوس انجام بدهند و تبدیل به پمپ حرارتی شوند. مشاهده اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات و شرکت های کولر گازی در سایت قابل جستجو می باشد.

 

مشاهده نمایید: شرکت های کولر گازی