رطوبت سنج

رطوبت سنج دستگاهی است برای اندازه گیری رطوبت هوا ، که میزان رطوبت موجود در هوا را بر حسب درصد اندازه گیری می کند


مشاهده نمایید: شرکت های رطوبت سنج